Powołania normatywne z zakresu akustyki

Zgodnie z opublikowanym w dniu 8.12.2017 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poniżej przedstawiamy tabelę uwzględnionych norm akustycznych.

Cały dokument dostępny po adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2285/D2017000228501.pdf

 

  Nr normy: Tytuł normy/zakres powołania
Wymagania PN-B-02151-02:1987
+ Ap1:2015-05
Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem
pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości
poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez
podłoże na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem
w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące
warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badań
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem
w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach
i elementów budowlanych
Pomiary terenowe PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od
dźwięków powietrznych między pomieszczenia
PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności
akustycznej od dźwięków powietrznych ściany
zewnętrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od
dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze
pogłosowej
Pomiary laboratoryjne PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od
dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia
dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym
stropie wzorcowym
PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia
bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych
pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy
lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od
dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia
bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych
pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2:
Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego
wpływu złącza
PN-EN 20140-10:1994 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności
od dźwięków powietrznych małych elementów
budowlanych