Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Szanowni Państwo.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 8.12.2017 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na naszej stronie „Normy”, w zakładce „Akustyka”, przedstawiamy tabelę uwzględnionych norm akustycznych. Warto się zapoznać.